Usługi geodezyje Jarosław.

Geodezja od A do Z, wykonawca robót geodezyjnych podkarpackie. Skontaktuj się ze mną.

tel: 500 857 349
Geodezja jarosław

Maleniska 30A, 37-500 Jarosław

Świadczymy kompleksowe usługi geodezyjne w Jarosławiu u okolicach. W naszej ofercie znajdują się między innymi:

  • mapa do celów projektowych
  • mapa do celów prawnych
  • tyczenie budynków i obiektów budowalnych
  • tyczenie/ ustalenie/ wznowienie granic /wznowienie punktów granicznych,
  • podział nieruchomości, działki, 
  • wykaz /opis synchronizacyjny (równoważnik),
  • geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budynków i obiektów budowalnych
  • inne usługi. 

Szukasz sprawdzonego Geodety z Jarosławia?

Osoba wykonująca prace geodezyjne posiada specjalistyczne wykształcenie, wieloletnią praktykę i doświadczenie w branży. Legitymuje się odpowiednimi uprawnienia geodezyjnymi do wykonywania samodzielnych czynności w geodezji oraz nadzorowania i kierowania pracami geodezyjnymi.


Wybierając naszą firmę masz pewność że , usługa zostanie wykonana a najwyższym poziomie z miłym podejściem do zamawiającego przez profesjonalistę.”

Posiadamy ponad 15-letnie doświadczenie w branży. Uprawnienia do wykonywania samodzielnych czynności w geodezji oraz nadzorowania i kierowania pracami posiadam od 2014 r.

01.

Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych to dokument kartograficzny przygotowany przez uprawnionego geodetę, zawierający informacje z mapy zasadniczej oraz dodatkowe dane niezbędne dla dokumentacji projektowej, takie jak linie zabudowy czy granice terenów o różnym przeznaczeniu, określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub warunkach zabudowy. Do jej sporządzenia wykorzystuje się materiały z powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej, które są weryfikowane w terenie. Mapa musi być opieczętowana odpowiednią pieczęcią urzędową, potwierdzającą jej prawidłowość.

02.

Rodzaje map geodezyjnych do celów prawnych

Oferujemy opracowanie różnych rodzajów map prawnych, w tym mapy nieruchomości, podziału, scalania, opiniodawcze i sądowe, wykorzystując dane z ewidencji gruntów, ksiąg wieczystych, orzeczeń sądowych i innych dokumentów geodezyjnych. Nasze usługi są dostosowane do specyficznych potrzeb i wymagań, zapewniając precyzję i zgodność z obowiązującymi przepisami.

03.

Tyczenie obiektów budowlanych

Tyczenie to proces pomiarowy umożliwiający przeniesienie planu budynku lub innego obiektu na grunt, oparty na mapie do celów projektowych i wymagający pozwolenia na budowę. Prace tyczeniowe, wykonywane przed budową, zapewniają zgodność usytuowania obiektu z projektem, obejmując wyznaczenie głównych osi i punktów charakterystycznych. Może być realizowane w jednym lub wielu etapach, w zależności od złożoności projektu.

Tyczenie/ ustalenie/ wznowienie granic

Wznowienie granic działki, bez potrzeby postępowania rozgraniczeniowego, jest możliwe gdy znaki graniczne zostały przesunięte, uszkodzone lub zniszczone. Usługę tę oferujemy na zlecenie klienta, wykonywaną przez geodetę z odpowiednimi uprawnieniami…

Podział nieruchomości, działki

Podział nieruchomości jest procesem regulowanym przez decyzję wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który zatwierdza podział na podstawie załączonej mapy z projektem podziału, sporządzonej przez uprawnionego geodetę. Przygotowanie tej mapy wymaga pozytywnej opinii organu administracyjnego na wstępny projekt podziału, umożliwiającej wykonanie niezbędnych prac geodezyjnych.

Wykaz/opis synchronizacyjny (równoważnik)

Jest do dokument niezbędny do wykonania regulacji stanu prawnego nieruchomości, która nie posiada założonej księgi wieczystej lub też dane ujawnione w księdze wieczystej są niezgodne z zawartymi w ewidencji gruntów i stanem faktycznym. W niektórych przypadkach wystarczy zsynchronizować powierzchnię nieruchomości, w innych należy wykonać synchronizacji oznaczenie nieruchomości.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budynków i obiektów budowalnych

Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. nakłada obowiązek inwentaryzacji dla obiektów wymagających pozwolenia na budowę. Inwentaryzacja obejmuje budynki, zagospodarowanie działki, infrastrukturę oraz przyłącza. Wyniki są dokumentowane na mapie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Proces ten umożliwia aktualizację danych przestrzennych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, potwierdzając ich przyjęcie lub weryfikację przez wykonawcę prac geodezyjnych.

Geodeta Cennik – Jarosław.

Jako doświadczony geodeta w Jarosławiu, oferuję kompleksowe usługi geodezyjne na terenie Podkarpacia. Moja oferta obejmuje między innymi mapy do celów projektowych, tyczenie budynków, ustalanie granic działek oraz inwentaryzację powykonawczą. Posiadam ponad 15 lat doświadczenia i niezbędne uprawnienia, co gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług.

Porozmawiajmy o szczegółach:

Artykuły