Usługi geodezyjne Jarosław:

Rodzaje map do celów prawnych

Mapy do celów prawnych to szczegółowe opracowania geodezyjne, które stanowią wiarygodny dokument w postępowaniach administracyjnych i sądowych. Sporządzane są na potrzeby różnych czynności prawnych, a ich rodzaj i zakres opracowania uzależnione są od konkretnego celu.

1. Mapy nieruchomości w granicach istniejących:

 • Założenie księgi wieczystej: mapa stanowi podstawę do założenia księgi wieczystej dla danej nieruchomości.
 • Wykup, wywłaszczenie, sprzedaż lub przekazanie nieruchomości: mapa określa granice nieruchomości, co jest niezbędne do przeprowadzenia ww. czynności.
 • Inne cele: mapa może być sporządzona na potrzeby np. postępowania spadkowego, ustalenia służebności gruntowych, czy też sporządzenia aktu darowizny.

2. Mapy do podziału nieruchomości:

 • Zniesienie współwłasności: mapa umożliwia podział nieruchomości między współwłaścicieli.
 • Kupno, sprzedaż, przekazanie: mapa określa granice wydzielanych działek, co jest niezbędne do przeprowadzenia ww. czynności.
 • Inne cele: mapa może być sporządzona na potrzeby np. scalenia gruntów, czy też wydzielenia działki pod budowę.

3. Mapy scalania i podziału nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

 • Uwzględniają plany zagospodarowania przestrzennego gminy: mapa określa granice i sposób podziału nieruchomości zgodnie z zapisami planu.

4. Mapy do wykupu lub wywłaszczenia:

 • Obiektów o kształcie wydłużonym: mapa ułatwia określenie wartości nieruchomości o nietypowym kształcie.
 • Obiektów przeznaczonych pod budowę dróg, mostów itp.: mapa określa granice nieruchomości, które zostaną objęte wywłaszczeniem.

5. Mapy opiniodawcze:

 • Kopie map zasadniczych, ewidencyjnych lub innych: mapa może być uzupełniona o dodatkowe informacje, np. o uzbrojeniu terenu.
 • Dostosowane do konkretnego celu: mapa może być sporządzona na potrzeby np. opinii geodezyjnej, czy też projektu budowlanego.

6. Mapy do celów sądowych:

 • Stwierdzenie nabycia prawa własności (zasiedzenie, dział spadku): mapa określa granice nieruchomości, która jest przedmiotem postępowania.
 • Zniesienie współwłasności: mapa umożliwia podział nieruchomości między współwłaścicieli.
 • Ustalenie służebności gruntowych: mapa określa przebieg i zakres służebności gruntowych.

7. Inne mapy, usługi geodezyjne Jarosław:

 • Uwzględniające specyficzne warunki i potrzeby: mapa może być sporządzona na potrzeby np. określenia linii brzegowej, czy też ustalenia stref ochronnych.

Źródła informacji:

 • Państwowy Zasób Geodezji i Kartografii (ewidencja gruntów i budynków)
 • Księgi wieczyste i akty ksiąg wieczystych
 • Orzeczenia sądowe
 • Akty notarialne
 • Decyzje administracyjne
 • Dokumenty geodezyjne i kartograficzne (archiwa państwowe i prywatne)

Uwagi:

 • Mapy do celów prawnych sporządza geodeta uprawniony.
 • Mapy muszą być zgodne z obowiązującymi standardami technicznymi.
 • Mapy do celów prawnych są wiarygodnym dokumentem, który może być wykorzystany w postępowaniach administracyjnych i sądowych.

Zapraszamy do skorzystania z usług geodety uprawnionego, który sporządzi dla Państwa mapę do celów prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami.

Geodeta Cennik – Jarosław.

Jako doświadczony geodeta w Jarosławiu, oferuję kompleksowe usługi geodezyjne na terenie Podkarpacia. Moja oferta obejmuje między innymi mapy do celów projektowych, tyczenie budynków, ustalanie granic działek oraz inwentaryzację powykonawczą. Posiadam ponad 15 lat doświadczenia i niezbędne uprawnienia, co gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług.

Porozmawiajmy o szczegółach: